وارنیش(ورنی) براق دامار-200ml اشمینک: وارنیش (ورنی) براق دامار- 50008 200ml 0 0 وارنیش نهایی برای نقاشی های رنگ روغن | براق | بدون ایجاد زردی | موجود در حجم های 60 میلی لیتر، 200 میلی لیتر و 1 لیتر

ONNOC7Jاشمینک: وارنیش (ورنی) براق دامار- 50008 وارنیش(ورنی) براق دامار-200ml

وارنیش(ورنی) براق دامار-200ml اشمینک: وارنیش (ورنی) براق دامار- 50008 200ml 0 0 وارنیش نهایی برای نقاشی های رنگ روغن | براق | بدون ایجاد زردی | موجود در حجم های 60 میلی لیتر، 200 میلی لیتر و 1 لیتر


طیف رنگی مشابه