مدیوم رقیق‌کننده اکریلیک براق-250ml اشمینک: مدیوم رقیق‌کننده اکریلیک براق- 50552 250ml 0 0 مدیوم اکریلیک | براقی و شفافیت را افزایش می دهد | خشک شدن را به تاخیر می اندازد | خواص چسبندگی را بهینه می کند | موجود

ONNOC7Jاشمینک: مدیوم رقیق‌کننده اکریلیک براق- 50552 مدیوم رقیق‌کننده اکریلیک

مدیوم رقیق‌کننده اکریلیک براق-250ml اشمینک: مدیوم رقیق‌کننده اکریلیک براق- 50552 250ml 0 0 مدیوم اکریلیک | براقی و شفافیت را افزایش می دهد | خشک شدن را به تاخیر می اندازد | خواص چسبندگی را بهینه می کند | موجود


طیف رنگی مشابه