حلال ترپانتین-1000ml اشمینک: حلال ترپانتین- 50023 1000ml 0 0 ترکیبی ازحلال های تقریباً بدون بو برای نقاشی رنگ روغن | رقیق کننده برای رنگ روغن | پاک کننده ابزارهای نقاشی | موجود در حجم های 60 میلی لیتر ، 200 میل

ONNOC7Jاشمینک: حلال ترپانتین- 50023 حلال ترپانتین-1000ml فروش اینترنتی قیمت

حلال ترپانتین-1000ml اشمینک: حلال ترپانتین- 50023 1000ml 0 0 ترکیبی ازحلال های تقریباً بدون بو برای نقاشی رنگ روغن | رقیق کننده برای رنگ روغن | پاک کننده ابزارهای نقاشی | موجود در حجم های 60 میلی لیتر ، 200 میل


طیف رنگی مشابه