حلال ترپانتین-200ml اشمینک: حلال ترپانتین- 50023 200ml 0 0 ترکیبی ازحلال های تقریباً بدون بو برای نقاشی رنگ روغن | رقیق کننده برای رنگ روغن | پاک کننده ابزارهای نقاشی | موجود در حجم های 60 میلی لیتر ، 200 میلی

ONNOC7Jاشمینک: حلال ترپانتین- 50023 حلال ترپانتین-200ml فروش اینترنتی قیمت

حلال ترپانتین-200ml اشمینک: حلال ترپانتین- 50023 200ml 0 0 ترکیبی ازحلال های تقریباً بدون بو برای نقاشی رنگ روغن | رقیق کننده برای رنگ روغن | پاک کننده ابزارهای نقاشی | موجود در حجم های 60 میلی لیتر ، 200 میلی


طیف رنگی مشابه