پرایمر با جذب زیاد-1000ml اشمینک: پرایمر با جذب زیاد- 50512 1000ml 0 0 پرایمر با خاصیت جذب قوی تر | مقاوم در برابر نور | مقاوم در برابر گذر زمان | برای تکنیک رنگ روغن و اکریلیک | موجود در حجم های 500 میلی لیتر

ONNOC7Jاشمینک: پرایمر با جذب زیاد- 50512 پرایمر با جذب زیاد-1000ml فروش اینت

پرایمر با جذب زیاد-1000ml اشمینک: پرایمر با جذب زیاد- 50512 1000ml 0 0 پرایمر با خاصیت جذب قوی تر | مقاوم در برابر نور | مقاوم در برابر گذر زمان | برای تکنیک رنگ روغن و اکریلیک | موجود در حجم های 500 میلی لیتر


طیف رنگی مشابه