قلم موی شماره: 3 وینزور و نیوتن: قلم موی سرکج کاتمن- سری 667 No:3 0 0 نوع مو: مصنوعی | نوع قلم مو: سرکج | عرض مو: 3 میلی متر | طول مو: 8.5 میلی متر | دسته کوتاه

ONNOC7Jوینزور و نیوتن: قلم موی سرکج کاتمن- سری 667 قلم موی شماره: 3 فروش اینت

قلم موی شماره: 3 وینزور و نیوتن: قلم موی سرکج کاتمن- سری 667 No:3 0 0 نوع مو: مصنوعی | نوع قلم مو: سرکج | عرض مو: 3 میلی متر | طول مو: 8.5 میلی متر | دسته کوتاه

وینزور و نیوتن: قلم موی سرکج کاتمن- سری 667
   قلم موی شماره: 3
قلم موی شماره: 3

نوع مو: مصنوعی
نوع قلم مو: سرکج
عرض مو: 3 میلی متر
طول مو: 8.5 میلی متر
دسته کوتاه

طیف رنگی مشابه