مدیوم پوششی آیرو-28ml اشمینک: مدیوم پوششی آیرو- 50609 28ml 0 0 برای استفاده با اسپری (اندازه نازل حداقل 0.15 میلی متر) لاینر و براش | شامل: مواد پرکننده، مواد افزودنی، آب | موجود در حجم های 28 میلی لیتر و 125 م

ONNOC7Jاشمینک: مدیوم پوششی آیرو- 50609 مدیوم پوششی آیرو-28ml فروش اینترنتی ق

مدیوم پوششی آیرو-28ml اشمینک: مدیوم پوششی آیرو- 50609 28ml 0 0 برای استفاده با اسپری (اندازه نازل حداقل 0.15 میلی متر) لاینر و براش | شامل: مواد پرکننده، مواد افزودنی، آب | موجود در حجم های 28 میلی لیتر و 125 م


طیف رنگی مشابه