مدیوم دابلیو-60ml اشمینک: مدیوم دابلیو- 50043 60ml 0 0 مدیوم رنگ روغن | با امکان ترکیب رنگ روغن با آب به جای ترپانتین | براقی و شفافیت را افزایش می دهد | موجود در حجم های 60 میلی لیتر، 200 میلی لیتر و 1 لیتر

ONNOC7Jاشمینک: مدیوم دابلیو- 50043 مدیوم دابلیو-60ml فروش اینترنتی قیمت

مدیوم دابلیو-60ml اشمینک: مدیوم دابلیو- 50043 60ml 0 0 مدیوم رنگ روغن | با امکان ترکیب رنگ روغن با آب به جای ترپانتین | براقی و شفافیت را افزایش می دهد | موجود در حجم های 60 میلی لیتر، 200 میلی لیتر و 1 لیتر


طیف رنگی مشابه