وارنیش روغن کتان-200ml اشمینک: وارنیش (ورنی) روغن کتان- 50014 200ml 0 0 وارنیش روغن بزرک (جوشانده شده با سیکاتیو) | روغن بزرک که با سیکاتیو های محلول در روغن جوشانده شده اند | روغن بزرک کمی بیشتر به زرد مایل اس

ONNOC7Jاشمینک: وارنیش (ورنی) روغن کتان- 50014 وارنیش روغن کتان-200ml فروش ای

وارنیش روغن کتان-200ml اشمینک: وارنیش (ورنی) روغن کتان- 50014 200ml 0 0 وارنیش روغن بزرک (جوشانده شده با سیکاتیو) | روغن بزرک که با سیکاتیو های محلول در روغن جوشانده شده اند | روغن بزرک کمی بیشتر به زرد مایل اس


طیف رنگی مشابه