وارنیش روغن کتان-60ml اشمینک: وارنیش (ورنی) روغن کتان- 50014 60ml 0 0 وارنیش روغن بزرک (جوشانده شده با سیکاتیو) | روغن بزرک که با سیکاتیو های محلول در روغن جوشانده شده اند | روغن بزرک کمی بیشتر به زرد مایل است

ONNOC7Jاشمینک: وارنیش (ورنی) روغن کتان- 50014 وارنیش روغن کتان-60ml فروش این

وارنیش روغن کتان-60ml اشمینک: وارنیش (ورنی) روغن کتان- 50014 60ml 0 0 وارنیش روغن بزرک (جوشانده شده با سیکاتیو) | روغن بزرک که با سیکاتیو های محلول در روغن جوشانده شده اند | روغن بزرک کمی بیشتر به زرد مایل است


طیف رنگی مشابه