وارنیش(ورنی) ترک شماره دو-200ml اشمینک: وارنیش (ورنی) ترک شماره دو- 50075 200ml 0 0 مدیوم ایجاد ترک جهت کار با راپید زیرساز شماره 1 با کد 50071 | موجود در حجم های 60 میلی لیتر، 200 میلی لیتر و 1 لیتر

ONNOC7Jاشمینک: وارنیش (ورنی) ترک شماره دو- 50075 وارنیش(ورنی) ترک شماره دو-2

وارنیش(ورنی) ترک شماره دو-200ml اشمینک: وارنیش (ورنی) ترک شماره دو- 50075 200ml 0 0 مدیوم ایجاد ترک جهت کار با راپید زیرساز شماره 1 با کد 50071 | موجود در حجم های 60 میلی لیتر، 200 میلی لیتر و 1 لیتر


طیف رنگی مشابه