مدیوم براق اکریلیک-60ml اشمینک: مدیوم براق اکریلیک- 50586 60ml 0 0 لاک نهایی برای نقاشی های اکریلیک | قابل رقیق شدن با آب | بعد از خشک شدن به صورت لایه نازک شفاف، براق و مقاوم در برابر آب در می آید | موجود در ح

ONNOC7Jاشمینک: مدیوم براق اکریلیک- 50586 مدیوم براق اکریلیک-60ml فروش اینترن

مدیوم براق اکریلیک-60ml اشمینک: مدیوم براق اکریلیک- 50586 60ml 0 0 لاک نهایی برای نقاشی های اکریلیک | قابل رقیق شدن با آب | بعد از خشک شدن به صورت لایه نازک شفاف، براق و مقاوم در برابر آب در می آید | موجود در ح


طیف رنگی مشابه