وارنیش(ورنی) پایانی روتوش-60ml اشمینک: وارنیش (ورنی) پایانی روتوش- 50084 60ml 0 0 وارنیش بین کار و نهایی برای نقاشی رنگ روغن | براق | بی رنگ | بدون ایجاد زردی | با خشک کنندگی سریع | موجود در حجم های 60 میلی لیت

ONNOC7Jاشمینک: وارنیش (ورنی) پایانی روتوش- 50084 وارنیش(ورنی) پایانی روتوش-6

وارنیش(ورنی) پایانی روتوش-60ml اشمینک: وارنیش (ورنی) پایانی روتوش- 50084 60ml 0 0 وارنیش بین کار و نهایی برای نقاشی رنگ روغن | براق | بی رنگ | بدون ایجاد زردی | با خشک کنندگی سریع | موجود در حجم های 60 میلی لیت


طیف رنگی مشابه