ریتاردر رنگ لینو-35ml اشمینک: ریتاردر رنگ لینو- 50906 35ml 0 0 ریتاردر (افزایش دهنده پروسه خشک شدن) برای رنگهای لینو که امکان کارکردن در بازه زمانی طولانی تری را فراهم می کند. با نسبت یک به یک از مدیوم و رنگ با

ONNOC7Jاشمینک: ریتاردر رنگ لینو- 50906 ریتاردر رنگ لینو-35ml فروش اینترنتی ق

ریتاردر رنگ لینو-35ml اشمینک: ریتاردر رنگ لینو- 50906 35ml 0 0 ریتاردر (افزایش دهنده پروسه خشک شدن) برای رنگهای لینو که امکان کارکردن در بازه زمانی طولانی تری را فراهم می کند. با نسبت یک به یک از مدیوم و رنگ با


طیف رنگی مشابه