استیک آبرنگ دنیل اسمیت ❖     آسان برای استفاده ❖     کاملاً با آبرنگ های فوق العاده زیبای دانیل اسمیت ترکیب می شود ❖     نتایج عالی هنگام

ONNOC7J


دنیل اسمیت: استیک آبرنگ

Alizarin Crimson: 039

شاخص رنگدانه: PR83
پوشانندگی: شفاف
مقاومت در برابر نور: ناپایدار